Pěstounská péče

Rodina hraje klíčovou a nenahraditelnou roli pro zdraví člověka i celé populace. Bohužel vyrůstat v úplné a zdravé rodině není samozřejmostí a nemálo dětí v našem státě zůstává odkázáno na ústavní péči. Jednou z možností, jak těmto dětem zprostředkovat život v rodině, je pěstounská péče.  Smyslem pěstounské péče je podpora rodiny, která se dostala do potíží. Pěstounská rodina umožňuje dítěti vyrůstat v rodině funkční a zažívat tak pocit blízkosti a stálé péče, přičemž, pokud je to v zájmu dítěte, pěstouni pomáhají udržovat kontakt mezi dětmi a jejich biologickými rodinami (např. s prarodiči). Pěstouni mohou rozhodovat o běžných věcech dítěte, poskytují dítěti domov a rodinné zázemí, ve kterém se může neomezeně rozvíjet. Za svou péči jsou pěstouni státem finančně odměňováni. Státní příspěvky tak dostávají na pokrytí některých nákladů spojených s výchovou dítěte.

Pěstounská péče může být na přechodnou dobu, nebo dlouhodobá. Do přechodné péče může být dítě umístěno je na dobu, po kterou nemůže biologický rodič ze závažných důvodů své dítě vychovávat, nebo na dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo na dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení není třeba. Tento způsob pěstounské péče umožňuje dětem vnímat role rodičů a běžný chod rodiny. Mají díky tomu šanci zažívat pocit blízkosti a stálé péče v klidném prostředí. Maximální doba, po kterou může být dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu je jeden rok. Soud je povinen nejméně jednou za tři měsíce přezkoumat, zda důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče, stále trvají.

Dlouhodobá pěstounská péče je nejrozšířenější a tradiční formou pěstounství. Většina dětí zůstává v pěstounské rodině několik let, často až do dospělosti. V řadě případů se jedná o děti starší či dospívající, s tělesným či mentálním handicapem, případně děti minoritního etnika, které díky pěstounské péči nemusí žít v ústavním zařízení. Mnoho dětí v pěstounské péči má kontakt se svými biologickými rodiči.

Další možností je adopce – osvojení, které je nejvyšší formou náhradní rodinné péče. Adoptující rodiče se stávají zákonnými rodiči dítěte na celý jeho život, přičemž osvojením zanikají předchozí vazby dítěte s biologickou rodinou.

Pěstouny se mohou stát jak rodiče, kteří již mají vlastní děti, tak i bezdětné páry či jednotlivci. Do pěstounské péče je možné přijmout i starší děti či dospívající.

O pěstounské zkušenosti na vlastní kůži se můžete dočíst v knize Dagmar Zezulové „Domov je místo, odkud tě nevyhodí…ani když vyrosteš“ (kniha je v RC k zapůjčení).

RC Slunečnice pěstounům v souladu se zákonem poskytuje následující služby:

doprovázení
vzdělávání
respitní a odlehčující službu.