Pěstounská péče

Náš tým

 • Bc. Gabriela  Horná – Bulková, doprovázející a vedoucí pracovník, ředitelka a statutární zástupce RC, tel.: 739 359 114, gabina.horna@rcslunecnice.cz
 • Bc. Jana Petrovičová – metodický poradce, terapeut, vedoucí klubu pěstounských rodin, e-mail.: jana.petrovicova@centrum.cz

Ambulantní hodiny vždy ve středu 11.00 – 14.00

Kontaktní adresa: RC Slunenčice, Bezručova 928, Beroun, 266 01.

Fungování organizace a její činnosti

Poslání

Posláním organizace Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. je přispět ke zkvalitnění rodinných vztahů a usnadnit začlenění jedinců i celých rodin do místní komunity vytvořením prostoru pro setkávání rodičů a dětí a nabídkou vzdělávacích programů i aktivit pro volný čas, příležitostí ke společným zážitkům i pomoci v tíživé situaci.

Posláním této organizace ve smyslu péče o pěstounské rodiny je podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, a to prostřednictvím poskytování podpory náhradní rodině. Náhradní rodinu vnímá organizace jako vhodné místo pro vývoj tohoto dítěte a naplňování jeho potřeb.

Podpora pěstounské péče směřuje k posílení tradičního modelu rodiny a je v souladu s hodnotami Rodinného centra Slunečnice, z.ú.

 Naše společné hodnoty

 1. kvalita – zkušenost, odbornost, profesionalita, spolehlivost
 2. vstřícnost – lidskost, respekt, přívětivost, empatie, individuální přístup, rodinné prostředí
 3. otevřenost novým nápadům a trendům – flexibilita, přizpůsobivost, aktuálnost, reakce na poptávku, rozvoj sebevzděláváním
 4. opravdovost – smysluplnost, upřímnost, přesvědčení

 Cílová skupina:

Primární cílová skupina

Pěstounské rodiny, které mají s organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně:

 • Osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) z ORP Beroun (dále jen „pečující osoby“).
 • Děti svěřené do pěstounských rodin.

Sekundární cílová skupina

 • Blízké osoby pečujících osob (např. vlastní děti pěstounů/poručníků).
 • Rodiče a blízké osoby svěřených dětí.
 • Zájemci o náhradní rodinnou péči (dále „NRP“) a žadatelé o zprostředkování NRP z ORP Beroun.
 • Klientem organizace je také každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD).

Hlavní cíl:

Hlavním cílem organizace je prostřednictvím cíleně zaměřených služeb a aktivit podporovat pečující osoby v tom, aby vytvářeli bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče.

 Další cíle:

Pro pečující osoby:

 • Pečující osoba rozumí specifickým potřebám svěřeného dítěte a naplňuje je.
 • Pečující osoba rozumí tomu, proč je pro dítě důležité mít k ní bezpečnou vztahovou vazbu.
 • Pečující osoba vědomě vytváří bezpečnou vztahovou vazbu ke svěřenému dítěti.
 • Pečující osoba rozumí svým vzdělávacím potřebám v souvislosti se svou rolí náhradního rodiče.
 • Pečující osoba rozumí důležitosti zachování vztahů dítěte s vlastní rodinou a/nebo s původním sociálním prostředím.

Pro svěřené dítě:

 • Dítě má zmapované aktuální potřeby.
 • Dítě má prostor pro vyjádření vlastních myšlenek, pocitů, přání, nejistot a obav.
 • Dítě si vytváří a/nebo posiluje k pečující osobě bezpečnou vztahovou vazbu.
 • Dítě je seznamováno s tím, jaké to bylo, když bylo malé (kdo jsem a odkud pocházím).
 • Dítě má podmínky pro navazování a udržování zdravých a bezpečných vztahů s vrstevníky a svým okolím.
 • Dítě má bezpečný a pro něj užitečný kontakt s vlastní rodinou a/nebo s původním sociálním prostředím.

Zásady práce

 • Zájem dítěte

Při výkonu SPO stavíme zájem dítěte na přední místo. Dítě vnímáme jako respektovaného partnera při plánování výkonu sociálně právní ochrany (dále „SPO“). Zjišťujeme jeho názor, potřeby, reflektujeme je a přispíváme k jejich naplňování. Organizace hledá, vyvíjí, šíří a v praxi aktivně používá nové metody, které pomáhají při práci s dítětem hravou formou zjišťovat jeho názory a přání. Při kontaktu s dítětem je pro pracovníci organizace zásadní jeho bezpečí a pohodlí. Tuto zásadu prosazujeme i ve spolupráci s dalšími spolupracujícími subjekty.

 • Práce s přirozeným prostředím

Pracovníci organizace vnímají dítě umístěné do NRP jako součást přirozených sociálních systémů: vlastní rodina, pěstounská rodina, vrstevníci, školní prostředí apod. Všechny tyto systémy vnímají jako zdroje pro plánování podpory dítěte, vyhodnocují ochranné a rizikové faktory těchto systémů a jejich vliv na vývoj dítěte a zahrnují je do výkonu SPO.

 • Rovnocennost

Organizace nabízí podporu všem pěstounským rodinám, které si ji jako pověřenou osobu zvolí za doprovázející organizaci, bez ohledu na jejich vyznání, etnickou či politickou příslušnost, sociální statut či národnost.

 • Kvalita

Počet pěstounských rodin na jednoho pracovníka je nižší, než průměrný počet rodin na pracovníka, který doporučuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A to z toho důvodu, aby měl pracovník dostatek času a prostoru pro práci s rodinou a v případě potřeby se jim mohl nadstandardně věnovat.

V rámci zajištění kvality služeb naplňuje organizace standardy kvality sociálně právní ochrany dětí a pravidelně konzultujeme postupy týkající se výkonu SPO s podobně profesně zaměřenými spolupracujícími organizacemi či orgány sociálně právní ochrany dětí.

Co nabízíme?

 • Doprovázení pěstounských rodin
 • Asistování kontaktů dítěte s biologickou rodinou
 • Podporu rodiny při přechodu dítěte z péče do péče
 • Poradenství a psychologickou pomoc
 • Vzdělávání v rozsahu novely zákona o sociálně – právní ochraně dětí
 • Zprostředkování letních příměstských táborů
 • Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči
 • Odlehčovací služby ve formě denních pobytů
 • OS – zprostředkování víkendových pobytů pro děti
 • OS – organizování víkendových vzdělávacích pobytů pro pěstounské rodiny (vzdělávací program pro dospělé a herní program pro děti)

Doporučené odkazy:

www.hledamerodice.cz

příručka JÁ PĚSTOUN – ke stažení zde: http://hledamerodice.cz/jak-na-to/prirucka-ja-pestoun/