Pěstounská péče

 • Doprovázení pěstounských rodin
 • Podpora rodiny při přechodu dítěte z péče do péče
 • Vzdělávání v rozsahu novely zákona o sociálně – právní ochraně dětí
 • Zprostředkování poradenství a psychologické pomoci
 • Zprostředkování letních a příměstských táborů či prázdninové školky
 • Poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Náš tým

Bc. Jana Petrovičová, sociální pracovník, psychoterapeut, vedoucí sociální pracovník
tel.: 725 174 355
e-mail: jana.petrovicova@rcslunecnice.cz

Bc. Gabriela Horná – Bulková, sociální pracovník, ředitelka RC Slunečnice
tel.: 739 359 114
e-mail: gabina.horna@rcslunecnice.cz

Mgr. Adriana Veselá, sociální pracovník, organizátorka vzdělávacích akcí pro pěstounské rodiny
tel.: 702 136 256
e-mail: adriana.vesela@rcslunecnice.cz

Mgr. Iva Kaucká, sociální pracovník
tel: 722 931 280
e-mail: iva.kaucka@rcslunecnice.cz

PhDr. Lenka Průšová, Ph.D., supervizorka

Kontakt

Konzultace pro veřejnost po předchozí domluvě v pondělí od 11.00 do 14.00 hodin

tel.: 725 174 355
e-mail: jana.petrovicova@rcslunecnice.cz

Adresa:
RC Slunečnice
Bezručova 928
266 01 Beroun

ukázat na mapě

Cílová skupina

Primární cílová skupina

Pěstounské rodiny, které mají s organizací uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně:

 • Osoby pečující (pěstouni nebo poručníci), osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) z ORP (obec s rozšířenou působností) Beroun a ORP Hořovice (dále jen „pečující osoby“).
 • Děti svěřené do pěstounských rodin.

Sekundární cílová skupina

 • Blízké osoby pečujících osob (např. vlastní děti pěstounů/poručníků).
 • Rodiče a blízké osoby svěřených dětí.
 • Zájemci o náhradní rodinnou péči (dále „NRP“) a žadatelé o zprostředkování NRP z ORP Beroun a ORP Hořovice.
 • Klientem organizace je také každé dítě, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého života nebo porušování práv (dle §8 zákona o SPOD).

Hlavní cíl

Hlavním cílem organizace je prostřednictvím cíleně zaměřených služeb a aktivit podporovat pečující osoby v tom, aby vytvářely bezpečné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče.

Podporujeme pečující osoby, aby:

 • rozuměli specifickým potřebám svěřeného dítěte a naplňovali je.
 • rozuměli tomu, proč je pro dítě důležité mít k nim bezpečnou vztahovou vazbu.
 • vědomě vytvářeli bezpečnou vztahovou vazbu ke svěřenému dítěti.
 • rozuměli svým vzdělávacím potřebám v souvislosti se svou rolí náhradního rodiče.
 • rozuměli důležitosti zachování vztahů dítěte s vlastní rodinou a/nebo s původním sociálním prostředím.

Pomáháme svěřeným dětem:

 • zmapovat své aktuální potřeby.
 • mít prostor pro vyjádření vlastních myšlenek, pocitů, přání, nejistot a obav.
 • vytvořit si a posilovat k pečující osobě bezpečnou vztahovou vazbu.
 • rozpomenout se, jaké to bylo, když bylo malé (kdo jsem a odkud pocházím).
 • zajistit podmínky pro navazování a udržování zdravých a bezpečných vztahů s vrstevníky a svým okolím.
 • zprostředkovat bezpečný a pro něj užitečný kontakt s vlastní rodinou a/nebo s původním sociálním prostředím.

Zásady práce

Zájem dítěte

Při výkonu SPO stavíme zájem dítěte na přední místo. Dítě vnímáme jako respektovaného partnera při plánování výkonu sociálně právní ochrany (dále „SPO“). Zjišťujeme jeho názor, potřeby, reflektujeme je a přispíváme k jejich naplňování. Organizace hledá, vyvíjí, šíří a v praxi aktivně používá nové metody, které pomáhají při práci s dítětem hravou formou zjišťovat jeho názory a přání. Při kontaktu s dítětem je pro pracovníci organizace zásadní jeho bezpečí a pohodlí. Tuto zásadu prosazujeme i ve spolupráci s dalšími spolupracujícími subjekty.

Práce s přirozeným prostředím

Pracovníci organizace vnímají dítě umístěné do NRP jako součást přirozených sociálních systémů: vlastní rodina, pěstounská rodina, vrstevníci, školní prostředí apod. Všechny tyto systémy vnímají jako zdroje pro plánování podpory dítěte, vyhodnocují ochranné a rizikové faktory těchto systémů a jejich vliv na vývoj dítěte a zahrnují je do výkonu SPO.

Rovnocennost

Organizace nabízí podporu všem pěstounským rodinám, které si ji jako pověřenou osobu zvolí za doprovázející organizaci, bez ohledu na jejich vyznání, etnickou či politickou příslušnost, sociální statut či národnost.

Kvalita

Počet pěstounských rodin na jednoho pracovníka je nižší, než průměrný počet rodin na pracovníka, který doporučuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A to z toho důvodu, aby měl pracovník dostatek času a prostoru pro práci s rodinou a v případě potřeby se jim mohl nadstandardně věnovat.
V rámci zajištění kvality služeb naplňuje organizace standardy kvality sociálně právní ochrany dětí a pravidelně konzultujeme postupy týkající se výkonu SPO s podobně profesně zaměřenými spolupracujícími organizacemi či orgány sociálně právní ochrany dětí.

Doporučené odkazy:

Standardy kvality

Standard č. 1 – cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Posláním organizace Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. je přispět ke zkvalitnění rodinných vztahů a usnadnit začlenění jedinců i celých rodin do místní komunity vytvořením prostoru pro setkávání rodičů a dětí a nabídkou vzdělávacích programů i aktivit pro volný čas, příležitostí ke společným zážitkům i pomoci v tíživé situaci.

Posláním této organizace ve smyslu péče o pěstounské rodiny je podpora harmonického rozvoje osobnosti dítěte, které nemůže vyrůstat s vlastními rodiči, a to prostřednictvím poskytování podpory náhradní rodině. Náhradní rodinu vnímá organizace jako vhodné místo pro vývoj tohoto dítěte a naplňování jeho potřeb.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č.2 – ochrana práv a chráněných zájmů

Ochranu práv a zájmů klienta vnímá organizace jako základní předpoklad profesionálního způsobu práce. Je přirozenou součástí všech postupů, programů, činností a aktivit realizovaných v rámci poskytovaných služeb. Těžištěm poskytovaných služeb organizace je oblast rodiny a výchovy, kdy velkou část klientů tvoří děti a mladiství.

Zájem dítěte je pro pracovníky organizace jednou z hlavních zásad při výkonu SPO. Pracovníci vnímají dítě jako respektovaného partnera při plánování výkonu SPO.

Organizace klade v rámci prevence porušování práv a svobod klientů důraz na následující oblasti:

 • Výběr pracovníků, jejichž odbornost odpovídá nárokům vykonávané práce.
 • Důkladné zaškolení nového pracovníka s důrazem na nastudování zásad činnosti organizace, standardů SPOD, zákonů a úmluv upravujících přístup ke klientovi a ochranu jeho práv.
 • Seznámení pracovníků s jednotlivými body prevence porušování práv a svobod klienta, a povinná účast na aktivitách, které tuto prevenci zajišťují (viz níže – Prevence porušování práv a svobod klientů).

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 3 – prostředí a podmínky

Výkon sociálně právní ochrany a s ním spojené aktivity probíhají na adrese: Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun

Jednotlivé prostory se liší svým využitím, a tedy i svým vybavením, které je přizpůsobeno potřebám, ke kterým jsou prostory používány. Všechny prostory umožňují naplnění práva klientů na soukromí a zároveň je kladen důraz na to, aby byly příjemné a navozovaly pocit bezpečí. Ve všech prostorách organizace je dbáno na to, aby byly naplněny základní potřeby klientů (přístup k sociálnímu zařízení, možnost drobného občerstvení) a zároveň splňovaly bezpečnostní a hygienické podmínky.

Významná část aktivit, které jsou spojeny s poskytováním služeb organizace, se koná v domácnostech klientů.

Prostory organizace slouží obecně k následujícím účelům:

 • Ambulance
 • Terapie
 • Asistované kontakty
 • Prostor pro administrativní úkony a společná setkávání pracovníků
 • Školení a vzdělávání
 • Aktivity pro děti

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 4 – informovanost o výkonu spo a činnosti pověřené osoby

Organizace zprostředkovává cílovým skupinám informace o činnosti, kterou vykonává, o tom, kdo konkrétně činnost vykonává, jakou formou a za jakých podmínek. Zájemci mají možnost získávat informace o fungování a nabídce naší organizace následujícími způsoby:

 • z webových stránek www.rcslunecnice.cz
 • na nástěnkách v prostorách organizace
 • z propagačních letáků umístěných na pobočkách OSPOD, kancelářích spolupracujících organizací, veřejných prostranstvích.
 • při akcích organizace pro širokou veřejnost
 • v rámci rozhovoru s pracovníkem organizace v ambulantních hodinách, nebo po domluvě v jiném termínu.

Organizace dbá na to, aby zájemce o službu měl k dispozici potřebné informace týkající se jejího fungování (vize, poslání), její činnosti (nabídka služeb) a podmínek, za kterých lze služby organizace využít. Zároveň je kladen důraz na to, aby zájemce o službu věděl, že se může na pracovníky organizace obrátit pro doplňující informace a je informován o tom, kde jinde může takové informace získat.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 5 – podpora přirozeného sociálního prostředí

Současné sociální prostředí zahrnuje běžné společenství, kde děti žijí, vzdělávají se, věnují se svým zájmům, tzn. náhradní rodina vč. jejích příbuzných a známých a komunita, v níž rodina žije, mateřská škola, základní škola, centra volnočasových aktivit aj. Pro děti v náhradní rodinné péči, které v minulosti zažily narušení přirozených vazeb, může být jakékoli další navazování nových vztahů s okolím obtížné, mohou být v kontaktu s lidmi a prostředím mimo rodinu nedůvěřiví, mohou mít obavy z čehokoli neznámého – z cizích osob, z činností. Přesto je pro jejich další vývoj důležité, aby si osvojovaly dovednosti navazovat nové vztahy a budovat vlastní širší sociální zázemí.

Dokument popisuje:

 • aktivity, které organizace využívá pro posilování sociálních vazeb dítěte v současném prostředí,
 • aktivity, které organizace ve spolupráci s náhradní rodinou realizuje pro zachování vztahů dítěte s vlastní rodinou a dalšími osobami blízkými a při plánování a realizaci osobního kontaktu dítěte s nimi,
 • techniky a metody, které pracovníci organizace používají pro práci v tomto tématu.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 6 – personální zabezpečení

Organizace má vytvořenou přehlednou organizační strukturu, kterou pravidelně v reakci na nastalé organizační změny aktualizuje, vč. definovaných profesních profilů jednotlivých pracovních pozic (Organizační struktura je přílohou Organizačního řádu).Při naplňování kritéria se organizace řídí ustanovením zákona o SPOD (§ 48, § 49) a využívá dostupnou odbornou literaturu zaměřenou na téma řízení lidských zdrojů.

Ředitel organizace stanovuje výši celkových úvazků (počet pracovníků) na základě sledování požadavků praxe a s ohledem na to, v jaké fázi vývoje se organizace nachází. Ředitel organizace stanovuje kapacitu jednoho pracovníka, tzn. počet klientů pro úvazek 1,0 na základě sledované praxe od roku 2015 a praxe dalších doprovázejících organizací a stanovuje základní kritéria, které zohledňuje.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 7 – přijímání a zaškolování zaměstnanců

Pracovníci organizace a další fyzické osoby, které se podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, jsou trestně bezúhonní a splňují odbornou způsobilost dle § 49a Zákona.

Organizace má stanovené postupy pro přijímání nových pracovníků a zaškolování nových pracovníků. Organizace vypisuje výběrové řízení na požadovanou pracovní pozici, pokud jsou naplněné stávající kapacity pracovníků nebo pokud jsou vyčerpány zdroje předchozích spolupracujících osob či zájemců o práci.

Zaškolování pracovníků koordinuje vedoucí pracovník, který má souběžně funkci ředitele ve spolupráci s osobami, které k této činnosti pověřuje.

Dobrovolníkem může být osoba starší 18-ti let, trestně bezúhonná a zdravotně způsobilá pro práci s dětmi a dospělými, která bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svou energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch práce s klienty v organizace. Dobrovolník prokazuje trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost čestným prohlášením.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č.8 – profesní rozvoj zaměstnanců

Hodnocení pracovníků probíhá čtyřmi způsoby:

1. Roční hodnocení doprovázejícího pracovníka. Probíhá jedenkrát ročně po skončení daného kalendářního roku. Zahrnuje – sebehodnocení pracovníka, hodnocení pracovníka vedením organizace, definování potřeb pracovníka směrem ke zvyšování odborné kvalifikace a definování oblastí, ve kterých je potřeba zvyšovat odbornost a kompetence pracovníka. V rámci dokumentu se rovněž hodnotí, zda pracovník dosáhl cílů vytyčených v předcházejícím kalendářním roce. Na základě hodnocení je utvořen Individuální vzdělávací plán pracovníka pro následující kalendářní rok.

2. Půlroční hodnocení pracovníka. Probíhá prostřednictvím rozhovoru – zpětné vazby k oblastem, které se pracovníkovi daří a k oblastem, ve kterých vedoucí pracovníci shledávají prostor ke zlepšování. Pracovníci jsou vyzývání k reflexi a sdílení svého postoje a pohledu, dle potřeby je tvořen plán (zahrnuje kroky k rozvoji, k podpoře, k nápravě, stanovuje sankce apod.) pro následující půlroční období.

3. Hodnocení pracovníka v rámci intervize. Probíhá dle potřeby pracovníka, min. 1x za měsíc.

4. Hodnocení na základě pozorování pracovníka v přímé práci s rodinami (náslech) a prováděné kontroly výstupů jeho práce – zejména kontrola zápisů z konzultací a Zpráv o spolupráci.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 9 – pracovní postupy pověřené osoby

Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. Tyto postupy a metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami.

Pracovníci organizace při doprovázení náhradních rodin využívají podpůrné metodické materiály (pracovní postupy, metodiky a další sociálně-terapeutické nástroje1). Všichni pracovníci organizace, kteří vstupují do procesu případové přímé práce s klienty, splňují odbornou způsobilost k výkonu sociálně právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálních právní ochraně dětí.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 10 – dohoda o výkonu pěstounské péče

Organizace má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo zrušit, jaké další náležitosti, kromě těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy jsou spolu s dohodou předány klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená osoba postupuje tak, aby obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný.

Dohoda o výkonu pěstounské péče (dále „Dohoda“) je uzavírána, měněna a rušena podle:

 • § 47b Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (dále „Zákon“)
 • zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád (část čtvrtá § 154 a násl.)
 • zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Osoba oprávněná k uzavírání, změně a zrušení Dohody je pověřený doprovázející pracovník organizace podílející se na přímém poskytování SPO dle § 49a.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 11 – předávání informací

Dokument stanovuje, jakým způsobem pracovníci organizace informují zúčastněné spolupracující osoby o průběhu výkonu SPO.

Dokument popisuje pravidla pro získávání a předávání informací o výkonu SPO mezi pracovníky a pravidla pro předávání informací směrem k ostatním zúčastněným osobám.

Dokument stanovuje pravidla a způsoby předávání informací tak, aby byl výkon SPO transparentní ke všem zúčastněným stranám, aby byla zajištěna maximální součinnost všech zúčastněných stran na průběhu výkonu SPO a služba byla klientům poskytována kvalitně a kontinuálně.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 12 – změna situace

Tento dokument stanovuje, jakým způsobem pracovníci organizace postupují v situaci významných změn v životě dětí a rodin (vlastních a náhradních).

Dokument stanovuje pravidla a způsoby, jakými pracovníci zajišťují adekvátní přípravu dětí, rodičů a pečujících osob na významné změny v jejich životech, stanovuje efektivní řešení nastalých situací.

Děti vyrůstající mimo vlastní rodinu jsou na významné životní události velmi citlivé a na změny mohou reagovat jinak než děti vyrůstající ve vlastní rodině. Situace změny prostředí dítěte přináší pro všechny zúčastněné mnoho citlivých témat, a může být pro dítě a jeho blízké velmi náročným obdobím. O to důležitější je proces přípravy a nezbytná znalost potřeb dítěte i potřeb ostatních zúčastněných osob. Proces změny v životě dítěte má být řízený a uvědomovaný. Doprovázející organizace může mít významnou roli koordinátora procesu změny v životě dítěte.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 13 – dokumentace o výkonu soc. – právní ochrany dítěte

Organizace vede dokumentaci v listinné nebo elektronické podobě.

O spolupráci s každou rodinou, která má s organizací uzavřenou Dohodu, je veden spis v papírové nebo v elektronické podobě na sdíleném externím zálohovém disku.

Pečující osoby jsou při uzavírání Dohody informováni o tom, že o spolupráci s nimi je vedena spisová dokumentace a o právu nahlížet do své spisové dokumentace.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 14 – podávání a vyřizování stížností

Dokument vymezuje pravidla pro podávání a vyřizování stížností v organizaci. Pracovníci organizace pravidla znají a řídí se jimi; rozlišují mezi pojmy stížnost a připomínka.

K jednotlivým podáním přistupují zodpovědně:

 • vnímají je jako důležitou zpětnou vazbu o kvalitě poskytovaných služeb;
 • jsou pro ně podstatným zdrojem informací pro to, jakým způsobem je možné poskytované služby dále zlepšovat;
 • stížnost klienta vnímají jako jeho právo na ochranu před možným neodborným nebo jinak chybným postupem.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 15 – rizikové, havarijní a nouzové situace

Následující dokument popisuje rizikové, nouzové a havarijní situace, které by mohly nastat při poskytování služeb organizace Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. (dále jen „organizace“). Jsou to situace, které mohou vzniknout neočekávaně a ohrozit bezpečnost pracovníků či klientů. Pracovníci o těchto situacích vědí, snaží se jim předcházet, když přesto nastanou, jsou připraveni je správně a co nejrychleji řešit. Pokud takové situace vzniknou, vedou o nich pracovníci společnosti potřebnou dokumentaci.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Standard č. 16 – zvyšování kvality výkonu sociálně – právní ochrany

Dokument stanovuje oblasti kvality výkonu SPO, pravidla pro jejich hodnocení a revizi. Základním východiskem jsou požadavky Standardů kvality SPO a deklarovaný veřejný závazek organizace (viz Standard 1).

Dokument stanovuje nástroje pro hodnocení naplňování standardů kvality a jejich revize.

Dokument stanovuje pravidla pro zjišťování zpětné vazby za účelem hodnocení způsobu výkonu SPO.

Pracovníci organizace stanovují pro daný kalendářní rok konkrétní oblasti kvality výkonu SPO, u nichž definují kritéria měřitelnosti a způsoby jejich sledování a naplňování.

Stanovené oblasti kvality výkonu SPO po uběhnutí kalendářního roku vyhodnocují a revidují pro následující rok na základě výsledků hodnocení a nových zkušeností.

Plné znění standardu RC Slunečnice z. ú, je po domluvě k nahlédnutí v kanceláři RC Slunečnice z. ú.

Metodiky a pracovní postupy

 • Metodika doprovázení Amalthea
 • Metodika vyhodnocování potřeb dítěte Lumos
 • Metodika PPPD pro nejmenší děti MPSV

Konkrétní metodiky jsou k nahlédnutí u vedoucí sekce pěstounské péče v kanceláři RC Slunečnice.

Vzdělávání pro pěstouny

Aktivity pro pěstouny v roce 2024

27.1.2024 od 10 hod do 17 hod (6 hod)
TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ + PRÁVA A POVINNOSTI PĚSTOUNA
Lektor: Alžběta Skleničková
Místo: RC Slunečnice, Bezručova 928, Beroun, podkroví 3. patro

7.3.2024 od 16 hod do 18 hod (2 hod)
KLUB PĚSTOUNŮ
Lektor: tým RC Slunečnice
Místo: RC Slunečnice, Bezručova 928, Beroun, podkroví 3. patro

6.4.2024 od 10 hod do 16 hod (6 hod)
JAK MLUVIT S DĚTMI O SEXU, INTIMITĚ A JEJICH TĚLE
Lektor: Mgr. Lucie Kašová
Místo: RC Slunečnice, Bezručova 928, Beroun, podkroví 3. patro

9.5.2024 od 16 hod do 18 hod (2 hod)
KLUB PĚSTOUNŮ
Lektor: tým RC Slunečnice
Místo: RC Slunečnice, Bezručova 928, Beroun, podkroví 3. patro

13.6.2024 od 16 hod do 18 hod (2 hod)
KLUB PĚSTOUNŮ
Lektor: tým RC Slunečnice
Místo: RC Slunečnice, Bezručova 928, Beroun, podkroví 3. patro

Odborné poradny

Po celý rok můžete využívat poradenských služeb RC Slunečnice. Přehled poraden najdete na stránce PORADNY.

Naši pracovníci

Bc. Jana Petrovičová, DiS.

Vedoucí sociální pracovnice, psychoterapeut

Dokončené vzdělání:

 • ETF UK , Sociální a pastorační práce
 • Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok – Sociální pedagogika a teologie
 • Dlouhodobý 5-ti letý sebezkušenostní výcvik v Existenciální analýze a logoterapii pod Slea – certifikovaný psychoterapeut ve zdravotnictví

Další vzdělání:

 • Kurz krizové intervence
 • Trauma terapie
 • Arteterapie, imaginativní techniky a práce se sny
 • Základy motivačních rozhovorů – výcvik
 • Primární prevence sociálně patologických jevů
 • University of Portsmouth, UK – BA European social work

Absolvované semináře:

 • Attachment theory – diadic developmental psychoterepy
 • Trauma terapie – kurz
 • CAN-syndrom
 • Life story work – Moderní metody sociální práce s mladými lidmi bez rodinného zázemí
 • Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem
 • Pesso boyden system psychomotor – 5 potřeb dítěte z hlediska PESSO terapie
 • Kurz arteterapie
 • Imaginace v psychoterapii
 • Strategické plánování v sociálních službách
 • Seminář náhradní rodinné péče
 • Psychoterapie traumatu – SLEA
 • 13. komnata psychoterapeuta – SLEA
 • Vina a odpuštění v psychoterapii – SLEA
 • Proměna současné rodiny – nové fenomény v terapii – SLEA

Praxe:

 • Od roku 2014 RC Slunečnice, z. ú., sekce poradny a pěstounská péče, strategické plánování RC Slunečnice, krizový management, facilitace týmu, poradna pro rodiče a děti a jednotlivce, doprovázející sociální pracovník
 • Od roku 2010 psychoterapeutická praxe – individuální, rodinná, partnerská
 • Od roku 2015 člen správní rady Lomikamen, z. ú.
 • Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s. – vedoucí sociální služby, sociální pracovník:
  •  Terapeutické práce s rodinou, nemocnými dětmi, s pacienty u lůžka (FN Motol) rodiči, pozůstalými, umírajícími, vedení svépomocných skupin, organizace a vedení rodičovských pobytů, telefonická krizová intervence, sociálně – právní poradenství – specializováno na CF, zpracování a zavádění standardů kvality sociálních služeb
 • Lomikámen, z. ú. – sociální terapeut:
  • Sociální terapie s lidmi s psychickým onemocněním. Vedení v pracovním procesu, podpora, krizová intervence.
 • Dom, o. p. s. – sociální terapeut:
  • Přímá práce s mladými lidmi opouštějící ústavní zařízení 18-27 let. Sociální terapie v rámci pracovních návyků, sociálních vztahů a chování, problematika lidí s ranými poruchami attachmentu
 • Letní dům, z. ú. – pracovník na arteterapeutických pobytech dětí z dětských domovů, problematika dětí s ranými poruchami attachmentu, syndrom CAN
 • KPPP – Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha 8 – Lektor primární prevence na ZŠ – dvouletá praxe na ZŠ Čimice
 • Stáže z oblasti pěstounství, výchova dětí, psychické nemoci atd. Léčebna Bohnice,
 • Dětské domovy, Středisko pro NRP, London – Victory Day Scholl – měsíční stáž v soukromé škole.

jana.petrovicova@rcslunecnice.cz

Bc. Gábina Horná Bulková

Sociální pracovnice, ředitelka RC Slunečnice

Dokončené vzdělání:

 • Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty, obor. sociální práce, bakalářské studium
 • Generace plus, o. s. s organizací EDUCOL, obor sociální práce v oblasti práce s rodinou (systematický výcvik – 250 hodinový kurz akreditovaný MPSV)
 • Neziskovky.cz, o.p.s., obor – Manažer neziskové organizace,  (rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT)

Absolvované semináře:

 • Nové úkoly orgánů sociálně právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče – Profectum
 • Vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuální plán ochrany dítěte, případové konference, standardy kvality sociálně právní ochrany – Profectum
 • Jak lépe porozumět dítěti v NRP – Rozum a cit, z.s.
 • Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP s biologickou rodinou – úvod do problematiky asistovaného kontaktu – Rozum a cit, z.s.
 • Nové nástroje pro práci s ohroženými dětmi – Lumos
 • Rodičovské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí – Lumos
 • Ochrana proti manipulaci – Edupol
 • Attachment v dospělosti – Natama
 • Diagnostické možnosti sociálního pracovníka – Edupol
 • Jak vést profesionální rozhovor s dítětem – Rodinné mosty
 • Syndrom CAN – Most ke vzdělání
 • Komunikační bedna – Cestou necestou
 • Case management – MAP Beroun
 • Vyhodnocování potřeb dítěte – MAP Beroun
 • Sebepoškozování u dětí – Somepo
 • Aktuální otázky v oblasti sociálně právní ochrany dětí – Edupol

Praxe:

 • Rodinné centrum Slunečnice, Beroun – zakladatelka, koordinátorka

Pracovní náplň v RC:

 • Koordinátorka sociálních služeb – poradenské služby, projekt Pěstounská péče, projekt Sólo rodiče
 • Doprovázející pracovnice
 • Místní akční plán rozvoje vzdělávání města Beroun – vedoucí pracovní skupiny pro mimoškolní činnost
 • Práce na Komunitním plánu sociálních služeb v Berouně, práce ve skupině rodiny s dětmi

gabina.horna@rcslunecnice.cz

Mgr. Adriana Veselá

Sociální pracovník, organizátorka vzdělávacích akcí pro pěstounské rodiny

Dokončené vzdělání:

 • Univerzita Hradec Králové, Sociální pedagogika
 • Univerzita Hradec Králové, Vychovatelství se zaměřením na etopedii

Absolvované semináře:

 • Mediace jako způsob řešení konfliktu, Institut pro mediaci – výcvik 72 hodin
 • Manipulace v práci sociálního pracovníka, Institut pro mediaci
 • Práce s dětmi a jejich drogově závislými rodiči, Sananim
 • Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny, Triadis, o.p.s.
 • Komunikační bedna – zjišťování přání, názorů a potřeb dětí, Cestou necestou
 • Využití arteterapeutických technik při práci s pěstounskou rodinou, Středisko NRP
 • Attachment v sociálně-právní ochraně dětí, Almathea

Praxe:

 • Sociální pedagog ZŠ Králův Dvůr
 • Asistent pedagoga v MŠ Hýskov
 • Hlavní metodik služeb, Dobrá rodina o.p.s.
  • Metodické vedení a sjednocování metodických postupů organizace, metodická podpora pracovníků při výkonu služby, doprovázení pěstounských rodin.
 • Projektový manager, Dobrá rodina o.p.s.
  • Vedení projektu Rodina (Budeme rodinou náhradní) pro organizační a administrativní stránce, vedení týmu, tvorba, koordinace projektových aktivit.
 • Doprovázející sociální pracovník, Dobrá rodina o. p. s.
  • Doprovázení pěstounských rodin
 • Vedoucí služby Doprovázení, Dobrá rodina o.p.s.
  • Personální řízení doprovázejících pracovníků a koordinátorů organizace, personální činnosti, administrativní činnosti, metodické vedení organizace
 • Lektor, školitel, Dobrá rodina o.p.s. – vzdělávání pěstounů
 • Koordinátor týmu, Dobrá rodina o.p.s. – vedení týmu doprovázejících pracovníků

adriana.vesela@rcslunecnice.cz

Mgr. Iva Kaucká

Sociální pracovník

Dokončené vzdělání:

 • Ústav Sv.jana Nepomuka Neumana, Příbram, sociální práce
 • VOŠ sociálně právní – sociální práce

Absolvované semináře:

 • Specifika komunikace a sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou
 • Profesionální zooterapie v sociální práci II.
 • Nástavbový kurz bazální stimulace
 • Bazální stimulace
 • Zooterapie v praxi
 • Zvíře v krizové intervenci
 • Úvod do problematiky -edukace neformálních pečujících prostřednictvím pečovatelských služeb
 • Kufr plný vzpomínek
 • Práce s neléčitelně nemocnými, umírajícími a jejich blízkými
 • Jak hovořit s člověkem v krizi
 • Základy individuálního plánování
 • Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb
 • Předsudky v sociálních službách
 • Z kolegy nadřízeným aneb ze sociální pracovníka manažerem
 • Odměňování zaměstnanců v sociálních službách
 • Psychická zátěž a stres jako součást pomáhající profese
 • Z kolegy nadřízeným aneb ze sociálního pracovníka manažerem

Praxe:

 • Sociální pracovník, Arcidiecézní charita Praha.
  • Sociální práce s osobami bez přístřeší, individuální sociální práce, řešení nepřízniví sociální situace spojené s bydlením. Meziooborová spolupráce s úřady, kurátory, věznicemi, OSPOD, lékaři. Případová práce.
 • Sociální pracovník, Pro Zdraví 21
  • Poskytování sociálního poradenství, činnosti sociálně aktivizačních služeb pro odiny s dětmi, nácvik sociálních dovedností.
 • Sociální pracovník, VČELKA sociální služby o.p.s.
  • Základní sociální poradenství, sociální šetření, podpora týmu, přímá péče u klienta
 • Vedoucí terénní pečovatelské služby, VČELKA senior care o.p.s.
  • Plánování, řízení a vyhodnocování činnosti střediska, podpora zaměstnanců, práce v terénu, vedení rozhovorů, monitoring psychosociálního rozvoje klientů
 • Pracovník v sociálních službách, Senior-care o.p.s.
    • Přímá péče v domácnosti klientů
  • Pracovník v sociálních službách, Klubíčko o.p.s.
    • Přímá péče o děti s kombinovaným postižením
  • Vychovatel, základní škola Štěpánská
  • Pracovník v sociálních službách, Domov důchodců Zdislava
     • Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou

iva.kaucká@rcslunecnice.cz