Logoporadna

Poradna přijímá děti od čtyř do sedmi let s různěčetnou dyslálií (patlavostí). Cílem poradenské činnosti je vyvození a upevnění správné výslovnosti hlásek, rozvíjení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby a mluvního projevu. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro návštěvu poradny není třeba žádné doporučení.

Průběh hodiny: do logopedické poradny přicházejí děti v doprovodu rodičů. Rodiče celý průběh činnosti sledují, aby mohli s dětmi doma techniky správně procvičovat. Samotná práce s dítětem trvá 45 min., 15 min. je třeba pro zápis toho, co se s dítětem dělalo, a na přípravu jeho příští návštěvy. Děti jsou objednávány k návštěvě jednou za měsíc.

K nápravě obtíží používá poradkyně podle potřeby různé metody jako např. rozhovor, vizualizaci, práci s obrázky, manipulaci s předměty, motorická cvičení, grafomotorická cvičení, jazykové hry, dramatizaci, multisenzoriální přístup, práci s počítačem a další.

V případě, že by se u dítěte jednalo o závažnější poruchu řeči, např. porucha plynulosti řeči (breptavost, koktavost) nebo by se výslovnost některé hlásky dlouhodobě nedařilo odstranit, je rodičům doporučena návštěva klinického logopeda.

Mgr. Jitka Novotná

Mgr. Jitka Novotná – absolventka oborů speciální pedagogika a učitelství 1. stupně na Karlově univerzitě v Praze.
Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ logopedické v Berouně.

Objednání: Do poradny je třeba se předem objednat na emailu eva.starostova@rcslunecnice.cz.

Místo: Poradna probíhá na adrese Bezručova 928, Beroun – budova Komunitního centra, 3. patro.

Cena: 420 Kč/lekce

Platba je možná hotově nebo na účet číslo: 220 111 8741 / 2010, VS = 202