Vzdělávání pro pěstouny

Aktivity pro pěstouny v roce 2021

V únoru 2021 bude k dispozici kompletní přehled vzdělávacích aktivit pro rok 2021.

Odborné poradny

Po celý rok můžete navštěvovat následující poradny a tím se také vzdělávat:
ODBORNÁ PEDAGOGICKÁ PORADNA
U školních dětí řeší poradna obtíže v učení, specifické poruchy učení a chování, oslabenou
pozornost, nižší nadání apod Poradna nabízí komplexní vzdělávací péči dětem/žákům, jejich
rodičům a pedagogům. Zabývá se také individuálním vedením předškolních dětí. Rozvojem hrubé
a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ,
řeči a komunikace, orientace v prostoru, vpravo/vlevo, v čase. Jedná se o oblasti, které se promítají
do učení po celou dobu povinné školní docházky a pokud nejsou dobře zvládnuté, často žáky v
učení velmi sužují. Zároveň rozvoj výše uvedených oblastí přispívá k prevenci vzniku specifických
poruch učení.
Poradna je otevřená každé úterý a pátek v podkroví Komunitního centra. Je taktéž možné se
smluvit na jiný termín nebo využít e-mailových konzultací. Pro pěstouny zdarma.
Konzultaci si objednejte u Mgr. Petry Pšeničkové na emailu: psenickova.petra@centrum.cz

LOGOPEDICKÁ PORADNA
Poradna přijímá děti od čtyř do sedmi let s různěčetnou dyslálií (patlavostí). Cílem poradenské
činnosti je vyvození a upevnění správné výslovnosti hlásek, rozvíjení motoriky mluvidel, rozvoj
slovní zásoby a mluvního projevu. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro návštěvu
poradny není třeba žádné doporučení.
Průběh hodiny: do logopedické poradny přicházejí děti v doprovodu rodičů. Rodiče celý průběh
činnosti sledují, aby mohli s dětmi doma techniky správně procvičovat. Samotná práce s dítětem
trvá 45 min., 15 min. je třeba pro zápis toho, co se dítětem dělalo a na přípravu jeho příští
návštěvy. Děti jsou objednávány k návštěvě jednou za měsíc.
K nápravě obtíží používá poradkyně podle potřeby různé metody jako např. rozhovor, vizualizaci,
práci s obrázky, manipulaci s předměty, motorická cvičení, grafomotorická cvičení, jazykové hry,
dramatizaci, multisenzoriální přístup, práci s počítačem a další.
V případě, že by se u dítěte jednalo o závažnější poruchu řeči např. porucha plynulosti řeči
(breptavost, koktavost) nebo by se výslovnost některé hlásky dlouhodobě nedařila odstranit, je
rodičům doporučena návštěva klinického logopeda.
Vedoucí poradny:  Mgr. Jitka Novotná, absolventka oborů speciální pedagogika a učitelství 1.
stupně na Karlově univerzitě v Praze. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ logopedické v Berouně.  
Objednání: do poradny je třeba se předem objednat na emailu jitka.novotna@hotmail.com 

PRÁVNÍ PORADNA
Se zkušenou právničkou se můžete poradit o všem, co se týká pracovního práva (např. nástup zpět
do zaměstnání po ukončení RD), rodinného práva (problematika rozvodů, svěření dětí do péče…),
finančního práva (oddlužování, exekuce…), dědického práva a zodpoví vám otázky, které se týkají
kupních smluv.
Právnička Mgr. Lucie Svobodová je vám k dispozici po předchozím objednání na emailu luci-
s@email.cz

PORADNA PRO PRARODIČE, RODIČE A DĚTI
Poradna se zaměřuje především na individuální poradenství. Týká se vztahů v rodině, zátěžových
situací, problémy v komunikaci v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je poskytnout
bezpečné místo, kde můžete:
 Svoje těžkosti bezpečně s diskrétně sdílet
 Podívat se na svůj problém z jiného úhlu
 Problém pojmenovat
 V problematické situaci se zorientovat
 Hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet
 Popřípadě dostat kontakt na další odbornou pomoc ( psychiatr, právník,psycholog, sociální
pracovník, speciální pedagog…)
Poradenství je určeno rodinám, partnerům i jednotlivcům.
Ocitla se Vaše rodina v obtížné situaci? 
Řešíte nenadálou krizovou událost? 
Prožíváte náročné období? 
Potřebujete podporu a bezpečný prostor pro hledání, jak se k celé věci postavit? 
Jste dlouhodobě v zátěži, vyčerpání a nevíte, jak dál? 
Ztrácíte pevnou půdu pod nohama? 
Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem..? 
Cítíte, že ve Vaši rodině chybí porozumění? 
Řešíte období smutku a ztráty ze smrti blízkého člověka?
Bojujete s nemocí v rodině?
Psychoterapeut Bc.Jana Petrovičová nabízí poradenství a krizovou intervenci.

RODINNÁ PORADNA
Poradna se zaměřuje především na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace a
konflikt v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je pomoci rodičům a dětem rychle
zvládnout aktuální problém, poradit, jak správně v dané situaci postupovat, popřípadě vyhledat

další odbornou pomoc (psychologickou, lékařskou, právní). Pokud si nejste jisti, zda by ve Vaší
situaci pomohla konzultace třetí osoby, neváhejte a kontaktujte nás na níže uvedeném emailu.  
Poradnu vede akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s praxí v rodinné mediaci (partnerské
neshody, rozvodová problematika, péče o dítě, majetkové spory, apod.)
Poradnu můžete navštívit v pondělí, po předchozím objednání. Vede Mgr. Martina Kykalová.