Poradny

Logopedická poradna

Poradna přijímá děti od čtyř do sedmi let s různěčetnou dyslálií (patlavostí). Cílem poradenské činnosti je vyvození a upevnění správné výslovnosti hlásek, rozvíjení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby a mluvního projevu. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro návštěvu poradny není třeba žádné doporučení.

Průběh hodiny: do logopedické poradny přicházejí děti v doprovodu rodičů. Rodiče celý průběh činnosti sledují, aby mohli s dětmi doma techniky správně procvičovat. Samotná práce s dítětem trvá 45 min., 15 min. je třeba pro zápis toho, co se dítětem dělalo a na přípravu jeho příští návštěvy. Děti jsou objednávány k návštěvě jednou za měsíc.

K nápravě obtíží používá poradkyně podle potřeby různé metody jako např. rozhovor, vizualizaci, práci s obrázky, manipulaci s předměty, motorická cvičení, grafomotorická cvičení, jazykové hry, dramatizaci, multisenzoriální přístup, práci s počítačem a další.

V případě, že by se u dítěte jednalo o závažnější poruchu řeči např. porucha plynulosti řeči (breptavost, koktavost) nebo by se výslovnost některé hlásky dlouhodobě nedařila odstranit, je rodičům doporučena návštěva klinického logopeda.

Vedoucí poradny:  Mgr. Jitka Novotná, absolventka oborů speciální pedagogika a učitelství 1. stupně na Karlově univerzitě v Praze. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ logopedické v Berouně.  

Objednání: Do poradny je třeba se předem objednat na emailu jitka.novotna@hotmail.com 

Cena služby: První hodina je zdarma. Další lekce: 350 Kč/hod.
Platba je možná hotově nebo na účet číslo: 220 111 8741 / 2010, VS = 202 

Speciálně pedagogická poradna

Poradna nabízí komplexně výchovnou a vzdělávací pomoc předškolákům, žákům, rodičům a pedagogům. Navazuje na práci státních pedagogicko-psychologických poraden. Našim hlavním cílem je umožnit dětem zažít úspěch.

Pomoc nabízíme

a)      Žákům:

 • v případě obtíží s učením či  chováním
 • v hledání řešení vztahových problémů (mezi spolužáky, s rodiči, s učiteli apod.)
 • hledání  vhodných metod učení „na míru“; žák se učí pracovat sám se sebou, učí se porozumět svým potřebám
 • pomoc těm,  u kterých se neosvědčilo  doučování  ani  nápravy ve skupině

b)     Rodičům:

 • v případě obtíží dětí s problematickým chováním ve škole nebo doma
 • pokud má dítě problémy s učením či  motivací  vzdělávat se
 • jestliže je dítě nadprůměrně nadané a způsobuje mu to těžkosti ve škole či školním kolektivu
 • jakékoliv další komplikace spojené s docházkou dítěte do školy
 • pomoci orientovat se a dle možností naplňovat doporučení z PPP, nácvik  práce s doporučenými pomůckami
 • pomoc utvořit pozitivní atmosféru při domácí přípravě na školu, odlehčit od školních povinností

c)      Učitelům:

 • metodická podpora a poradenství ve vztahu žák a učitel
 • pomoc v orientování se ve zprávě z PPP, reálné možnosti naplnění doporučení ze zprávy z PPP s ohledem na možnosti učitele, počet žáků ve třídě apod.
 • pomoc s vytvořením individuálního vzdělávacího plánu či plánu podpůrných opatření

d)     Předškolákům, jejich rodičům i učitelům

 • poradenství při výchově dětí od 3 do 7 let věku
 • orientační vyšetření školní zralosti, rozvoj grafomotoriky pro předškoláky
 • individuální vedení předškoláků v podpoře školní připravenosti na budoucí čtení, psaní a počítání (šťastný start ve škole)

Cena služby: První konzultace je zdarma, následná hodina je hrazena. Cena: 350 Kč/hod
Nabízíme možnost zvýhodněných konzultací na permanentku pro 4 vstupy:
a) 1x týdně = 1 000 Kč
b) 2x měsíčně = 1 200kč
Platba permanentky na účet: 220 111 8741 / 2010, VS = 200
Platbu je možné stornovat, pokud zrušíte termín nejdéle do 9.00 předchozího dne.

Speciální pedagožka Mgr. Petra Novotná (Pšeničková), DiS. , psenickova.petra@centrum.cz. Bezručova 928, Beroun – budova Komunitního centra, 3. patro. Více o mně: https://www.rcslunecnice.cz/…va/ 

Poradna právní a finanční

Se zkušenou právničkou se můžete poradit o všem, co se týká pracovního práva (např. nástup zpět do zaměstnání po ukončení RD), rodinného práva (problematika rozvodů, svěření dětí do péče…), finančního práva (oddlužování, exekuce…), dědického práva a zodpoví vám otázky, které se týkají kupních smluv.

Právnička Mgr. Lucie Svobodová je Vám k dispozici po předchozím objednání na emailu luci-s@email.cz

První návštěva je zdarma.

Poradna pro prarodiče, rodiče a děti

Poradna se zaměřuje na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace a konflikt v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je poskytnout bezpečné místo, kde můžete:

 • Svoje těžkosti bezpečně s diskrétně sdílet
 • Podívat se na svůj problém z jiného úhlu
 • Problém pojmenovat
 • V problematické situaci se zorientovat
 • Hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet
 • Popřípadě dostat kontakt na další odbornou pomoc ( psychiatr, právník,psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog…)

Poradenství je určeno rodinám, partnerům i jednotlivcům.
Ocitla se Vaše rodina v obtížné situaci?
Řešíte nenadálou krizovou událost?
Prožíváte náročné období?
Potřebujete podporu a bezpečný prostor pro hledání, jak se k celé věci postavit?
Jste dlouhodobě v zátěži, vyčerpání a nevíte, jak dál?
Ztrácíte pevnou půdu pod nohama?
Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem..?
Cítíte, že ve Vaši rodině chybí porozumění?
Řešíte období smutku a ztráty ze smrti blízkého člověka?
Bojujete s nemocí v rodině?

První konzultace je zdarma, stejně jako první konzultace v kalendářním roce. Další konzultace cena: 600 Kč/hod.
Osobní konzultaci jenutné předem objednat ne emailu:

Psychoterapeut Bc.Jana Petrovičová nabízí poradenství a krizovou intervenci: jana.petrovicova@centrum.cz.
Platba je možná v hotovosti nebo na účet: 220 111 8741 / 2010, VS = 201

Mgr. Martina Kykalová, manželská a rodinná poradkyně, členka AMRP, akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s 18 letou praxí v rodinné mediaci: mailto:martina.kykalova@email.cz.
Platba je možná v hotovosti nebo na účet: 220 111 8741 / 2010, VS = 203

Psychologická poradna

Poradna je určená pro děti a rodiče, kteří se potřebují zorientovat především v oblasti schopností a chování dítěte. Dále je možné věnovat se výchovným obtížím, náročným situacím v rodině (např. adaptace zdravotně znevýhodněného dítěte ve školce, škole atd., smutek dítěte, nepřijetí vrstevníky, změna školy aj.).

Nabízíme také diagnostiku předškolních dětí ve věku 3 – 6 let, zaměřenou na zjištění dovedností dítěte a jeho emocionální a sociální zralosti. U dětí před nástupem do školy je možné posouzení školní zralosti. Je možné také zhodnotit počátek rozvíjející se symptomatologie ve smyslu poruchy pozornosti.

Vyšetření probíhá nejčastěji tak, že nejprve proběhne rozhovor s rodičem/rodiči, o potřebách dítěte, jeho silných stránkách i obtížích. Poté proběhne samotná diagnostika dítěte pomocí komplexního testu inteligence, který hodnotí jak kognitivní vývoj dítěte (např. pozornost, paměť, pojmové myšlení atd.), tak např. hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku, řeč aj. Následuje rozhovor s rodiči o aktuálním stavu dítěte. Hovoříme o jeho možnostech, profilu jeho schopností, úrovni jeho pozornosti, sociální zralosti aj. Je možné otevřít otázku dalšího zaškolení dítěte (jaký typ školy je pro ně vhodný), zda by bylo potřeba podpůrné opatření (př. asistent pedagoga). Podpůrná opatření pro školku či školu může vydat pouze Pedagogicko – psychologická poradna, někdy je to možné na základě zprávy z našeho vyšetření.

Dle výsledků vyšetření je možné v případě potřeby doporučit dítěti navazující speciálně – pedagogickou či logopedickou péči v naší poradně i jinde. Jsme schopni také komunikovat s učiteli dítěte. Naším cílem je zajistit dítěti komplexní provázanou odbornou péči směřující k jeho úspěšnému životu.

Kromě vyšetření je také možné setkat se na konzultaci vzdělávacích či výchovných obtíží dítěte. Rodič může přijít sám, s dítětem, jednorázově či v intervalech domluvených dle potřeby rodiny.

Pro návštěvu poradny není třeba žádné doporučení. Z diagnostického vyšetření je možné (ale není nutné) vyhotovit zprávu.

Psychologickou poradnu vede Mgr. Petra Schmiedová, absolventka oboru psychologie a speciální pedagogika (Bc.) a jednooborové psychologie (Mgr.) na Univerzitě Karlově v Praze. Vystudovala také dvouletý kurz Edukační muzikoterapie. Pracuje jako psycholožka v Pedagogicko – psychologické poradně Králův Dvůr.

Cena služby:

 • vyšetření intelektu u předškolních dětí – 1200 Kč
 • zpráva z vyšetření – 500 Kč
 • konzultace – první návštěva je zdarma, cena dalších setkání je 600 Kč/hod.

Platba je možná v hotovosti nebo na účet: 220 111 8741 / 2010, VS = 205

Objednání je možné předem na emailu: petra.schmiedova@gmail.com

Sociálně právní poradna

Sociálně právní poradenství nabízí poradna v záležitostech týkajících se nezletilých dětí, a to nejčastěji v následujících oblastech:

• Rozchod partnerů a svěření dětí do péče
• Otázky výživného na dítě
• Otázky styku rodiče s dítětem
• Výchovné problémy s dětmi nebo naopak závadové chování rodiče
• Péče o děti, jejich výchovu a výživu , a to i v průběhu trvání vztahu
• Poměry v rodině

Rozcházíte se s partnerem, jste v emočním vypětí a při tom máte řešit praktické fungování po rozchodu?
Kdo co bude platit, jaká bude forma péče o děti, jak bude probíhat styk s rodičem?
Nevíte si s tím rady, nevíte, co Vás čeká, jak se máte zachovat, jaké kroky máte podniknout, na jaký úřad musíte jít?
Nevíte, jestli musíte k soudu a pokud ano, jak bude soudní jednání probíhat, kdo je to ten kolizní opatrovník?
Potřebujete se zatím někde nezávazně zeptat?
Potřebujete si zmapovat situaci a nasměrovat k řešení nebo jen jednoduše znát další názor? Řešíte sami takové problémy nebo někdo jiný ve vašem okolí?

Pokud chcete řešit tyto otázky v bezpečném neformálním prostředí mimo oficiální instituce, bez vázanosti na místo bydliště, můžete využít naši poradnu.
Jsme otevřeni pro rodiče, prarodiče, samotné děti a v podstatě kohokoliv, komu jde o zájem dítěte.

Poradenství Vám poskytne Bc. Marcela Junková, která mnoho let pracovala jako sociální pracovnice na oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Cena služby: první konzultace je zdarma, stejně tak jako první konzultace v kalendářním roce, za druhou a další se platí 400 Kč (50 minut). 
Platba je možná v hotovosti nebo na účet: 220 111 8741 / 2010, VS = 204

Objednání: do poradny je třeba se předem objednat na e-mailu: poradnajunkova@gmail.com