Poradny

Logopedická poradna

Poradna přijímá děti od čtyř do sedmi let s různěčetnou dyslálií (patlavostí). Cílem poradenské činnosti je vyvození a upevnění správné výslovnosti hlásek, rozvíjení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby a mluvního projevu. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro návštěvu poradny není třeba žádné doporučení.

Průběh hodiny: do logopedické poradny přicházejí děti v doprovodu rodičů. Rodiče celý průběh činnosti sledují, aby mohli s dětmi doma techniky správně procvičovat. Samotná práce s dítětem trvá 45 min., 15 min. je třeba pro zápis toho, co se dítětem dělalo a na přípravu jeho příští návštěvy. Děti jsou objednávány k návštěvě jednou za měsíc.

K nápravě obtíží používá poradkyně podle potřeby různé metody jako např. rozhovor, vizualizaci, práci s obrázky, manipulaci s předměty, motorická cvičení, grafomotorická cvičení, jazykové hry, dramatizaci, multisenzoriální přístup, práci s počítačem a další.

V případě, že by se u dítěte jednalo o závažnější poruchu řeči např. porucha plynulosti řeči (breptavost, koktavost) nebo by se výslovnost některé hlásky dlouhodobě nedařila odstranit, je rodičům doporučena návštěva klinického logopeda.

Vedoucí poradny:  Mgr. Jitka Novotná, absolventka oborů speciální pedagogika a učitelství 1. stupně na Karlově univerzitě v Praze. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ logopedické v Berouně.  

Objednání: do poradny je třeba se předem objednat na emailu jitka.novotna@hotmail.com 

Cena služby: první hodina v kalendářním roce je zdarma. Za další lekce platí klient 300 Kč za hodinu.

Pedagogická poradna

Chcete vašeho předškoláka připravit na úspěšný vstup do první třídy? Zvažujete odklad školní docházky? Nebo se vašemu dítěti v učení příliš nedaří? Pak neváhejte a kontaktujte nás. Naše poradna nabízí komplexní vzdělávací péči dětem předškolního i školního věku, jejich rodičům a pedagogům.

Poradna se zabývá se individuálním vedením předškolních dětí, tedy rozvojem hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, řeči a orientace v prostoru a v čase. Jedná se o oblasti, které se promítají do učení po celou dobu povinné školní docházky a pokud nejsou dobře zvládnuté, často žáky v učení velmi sužují. Zároveň rozvoj výše uvedených oblastí přispívá k prevenci vzniku specifických poruch učení.

U předškoláků nabízíme rovněž oblíbené programy Maxík a Kuprev, které jsou zaměřené na komplexní rozvoj a posilování dovedností, které by děti před nástupem do školy měly zvládnout. Školním dětem pak pomáháme s obtížemi v učení, specifickými poruchami učení i chování, oslabenou pozorností a dalšími handicapy, které vedou k zhoršeným školním výsledkům. I školáků využíváme speciální vzdělávací programy, a to program pro posílení pozornosti Kupoz a program pro rozvoj čtenářských dovedností Včelka.

Pedagogickou poradnu vede zkušená speciální pedagožka Mgr. Petra Novotná (Pšeničková), DiS. První návštěva je zdarma, cena každé další lekce je 200 Kč (45 minut). Využít můžete i bezplatných e-mailových či telefonních konzultací. Konzultaci si lze objednat na e-mailové adrese psenickova.petra@centrum.cz.

Rodinná poradna

Poradna se zaměřuje především na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace a konflikt v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je pomoci rodičům a dětem rychle zvládnout aktuální problém, poradit, jak správně v dané situaci postupovat, popřípadě vyhledat další odbornou pomoc (psychologickou, lékařskou, právní). Pokud si nejste jisti, zda by ve Vaší situaci pomohla konzultace třetí osoby, neváhejte a kontaktujte nás na níže uvedeném emailu.
Poradnu vede akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s praxí v rodinné mediaci (partnerské neshody, rozvodová problematika, péče o dítě, majetkové spory, apod.)

Nevíte, co Vás čeká?

Mediace je možnost mimosoudního řešení konfliktů. Setkávají se při ní obě sporné strany a v přítomnosti mediátora společně hledají řešení vyhovující oběma účastníkům sporu. Mediátor zde plní úlohu profesionálního prostředníka, který stranám vhodnými otázkami a směřováním celého procesu pomáhá najít řešení, která vycházejí z jejich potřeb. Jeho cílem je vytvořit prostor, ve kterém strany v bezpečném prostředí mohou vzájemně naslouchat svým postojům. Pomáhá jim lépe porozumět jejich konfliktu i motivům, které je v něm provázejí. Zkušený mediátor otevírá stranám prostor pro možnou dohodu a pomáhá jim vidět nová řešení, která nebyly schopny vidět pro své dosavadní vypětí způsobené konfliktem. Výslednou dohodu tak nenavrhuje mediátor, ale jsou to právě strany, které ji samy vytvářejí a za jejímž pozdějším plněním si také stojí. Mediace je zcela dobrovolná, lze z ní kdykoliv odstoupit či ji přerušit. Svou přítomností se strany k ničemu nezavazují.

Váháte-li zda je pro Vás konzultace vhodná, zkuste si zodpovědět na následující otázky

 • Je pro Vás důležité, aby byl Váš spor řešen v soukromí nebo dáváte přednost řešení u soudu?
 • Chcete, aby i po skončení sporu fungovali Vaše vzájemné vztahy s druhou stranou?
 • Může být překážkou vyřešení sporu nedorozumění, popř. přerušení komunikace?
 • Považujete za přijatelné setkat se společně s druhou stranou tváří v tvář a za přítomnosti mediátora hledat přijatelná řešení?
 • Je i druhá strana sporu ochotná zúčastnit se mediace?
 • Jste připravený akceptovat řešení, která reflektují Vaše potřeby, ale neznamenají “vítězství” za každou cenu?

Poradnu můžete navštívit po předchozí domluvě. Vede Mgr. Martina Kykalová, manželská a rodinná poradkyně, členka AMRP, akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s 12 letou praxí v rodinné mediaci (partnerské neshody, rozvodová problematika, péče o dítě, majetkové spory, apod.)

Konzultaci je nutné předem objednat na emailu: martina.kykalova@email.cz   První konzultace je zdarma.

Právní poradna

Se zkušenou právničkou se můžete poradit o všem, co se týká pracovního práva (např. nástup zpět do zaměstnání po ukončení RD), rodinného práva (problematika rozvodů, svěření dětí do péče…), finančního práva (oddlužování, exekuce…), dědického práva a zodpoví vám otázky, které se týkají kupních smluv.

Právnička Mgr. Lucie Svobodová je Vám k dispozici po předchozím objednání na emailu luci-s@email.cz

První návštěva je zdarma, další návštěva stojí 250 Kč.

Poradna pro prarodiče, rodiče a děti

Poradna se zaměřuje především na individuální poradenství. Týká se vztahů v rodině, zátěžových situací, problémy v komunikaci v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je poskytnout bezpečné místo, kde můžete:

 • Svoje těžkosti bezpečně s diskrétně sdílet
 • Podívat se na svůj problém z jiného úhlu
 • Problém pojmenovat
 • V problematické situaci se zorientovat
 • Hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet
 • Popřípadě dostat kontakt na další odbornou pomoc ( psychiatr, právník,psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog…)

Poradenství je určeno rodinám, partnerům i jednotlivcům.
Ocitla se Vaše rodina v obtížné situaci?
Řešíte nenadálou krizovou událost?
Prožíváte náročné období?
Potřebujete podporu a bezpečný prostor pro hledání, jak se k celé věci postavit?
Jste dlouhodobě v zátěži, vyčerpání a nevíte, jak dál?
Ztrácíte pevnou půdu pod nohama?
Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem..?
Cítíte, že ve Vaši rodině chybí porozumění?
Řešíte období smutku a ztráty ze smrti blízkého člověka?
Bojujete s nemocí v rodině?

Psychoterapeut Bc.Jana Petrovičová nabízí poradenství a krizovou intervenci ve čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin.

První konzultace je zdarma, stejně tak jako první konzultace v kalendářním roce, za druhou a další se platí 400 za hodinu. Osobní konzultaci je nutné předem objednat na emailu: jana.petrovicova@centrum.cz