Poradny

Logopedická poradna

Poradna přijímá děti od čtyř do sedmi let s různěčetnou dyslálií (patlavostí). Cílem poradenské činnosti je vyvození a upevnění správné výslovnosti hlásek, rozvíjení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby a mluvního projevu. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro návštěvu poradny není třeba žádné doporučení.

Průběh hodiny: do logopedické poradny přicházejí děti v doprovodu rodičů. Rodiče celý průběh činnosti sledují, aby mohli s dětmi doma techniky správně procvičovat. Samotná práce s dítětem trvá 45 min., 15 min. je třeba pro zápis toho, co se dítětem dělalo a na přípravu jeho příští návštěvy. Děti jsou objednávány k návštěvě jednou za měsíc.

K nápravě obtíží používá poradkyně podle potřeby různé metody jako např. rozhovor, vizualizaci, práci s obrázky, manipulaci s předměty, motorická cvičení, grafomotorická cvičení, jazykové hry, dramatizaci, multisenzoriální přístup, práci s počítačem a další.

V případě, že by se u dítěte jednalo o závažnější poruchu řeči např. porucha plynulosti řeči (breptavost, koktavost) nebo by se výslovnost některé hlásky dlouhodobě nedařila odstranit, je rodičům doporučena návštěva klinického logopeda.

Vedoucí poradny:  Mgr. Jitka Novotná, absolventka oborů speciální pedagogika a učitelství 1. stupně na Karlově univerzitě v Praze. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ logopedické v Berouně.  

Objednání: do poradny je třeba se předem objednat na emailu jitka.novotna@hotmail.com 

Cena služby: první hodina v kalendářním roce je zdarma. Za další lekce platí klient 300 Kč za hodinu.

Pedagogická poradna

Chcete vašeho předškoláka připravit na úspěšný vstup do první třídy? Zvažujete odklad školní docházky? Nebo se vašemu dítěti v učení příliš nedaří? Pak neváhejte a kontaktujte nás. Naše poradna nabízí komplexní vzdělávací péči dětem předškolního i školního věku, jejich rodičům a pedagogům.

Poradna se zabývá se individuálním vedením předškolních dětí, tedy rozvojem hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, řeči a orientace v prostoru a v čase. Jedná se o oblasti, které se promítají do učení po celou dobu povinné školní docházky a pokud nejsou dobře zvládnuté, často žáky v učení velmi sužují. Zároveň rozvoj výše uvedených oblastí přispívá k prevenci vzniku specifických poruch učení.

U předškoláků nabízíme rovněž oblíbené programy Maxík a Kuprev, které jsou zaměřené na komplexní rozvoj a posilování dovedností, které by děti před nástupem do školy měly zvládnout. Školním dětem pak pomáháme s obtížemi v učení, specifickými poruchami učení i chování, oslabenou pozorností a dalšími handicapy, které vedou k zhoršeným školním výsledkům. I školáků využíváme speciální vzdělávací programy, a to program pro posílení pozornosti Kupoz a program pro rozvoj čtenářských dovedností Včelka.

Pedagogickou poradnu vede zkušená speciální pedagožka Mgr. Petra Novotná (Pšeničková), DiS. První návštěva je zdarma, cena každé další lekce je 200 Kč (45 minut). Využít můžete i bezplatných e-mailových či telefonních konzultací. Konzultaci si lze objednat na e-mailové adrese psenickova.petra@centrum.cz.

Právní poradna

Se zkušenou právničkou se můžete poradit o všem, co se týká pracovního práva (např. nástup zpět do zaměstnání po ukončení RD), rodinného práva (problematika rozvodů, svěření dětí do péče…), finančního práva (oddlužování, exekuce…), dědického práva a zodpoví vám otázky, které se týkají kupních smluv.

Právnička Mgr. Lucie Svobodová je Vám k dispozici po předchozím objednání na emailu luci-s@email.cz

První návštěva je zdarma, další návštěva stojí 250 Kč.

Poradna pro prarodiče, rodiče a děti

Poradna se zaměřuje na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace a konflikt v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je poskytnout bezpečné místo, kde můžete:

  • Svoje těžkosti bezpečně s diskrétně sdílet
  • Podívat se na svůj problém z jiného úhlu
  • Problém pojmenovat
  • V problematické situaci se zorientovat
  • Hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet
  • Popřípadě dostat kontakt na další odbornou pomoc ( psychiatr, právník,psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog…)

Poradenství je určeno rodinám, partnerům i jednotlivcům.
Ocitla se Vaše rodina v obtížné situaci?
Řešíte nenadálou krizovou událost?
Prožíváte náročné období?
Potřebujete podporu a bezpečný prostor pro hledání, jak se k celé věci postavit?
Jste dlouhodobě v zátěži, vyčerpání a nevíte, jak dál?
Ztrácíte pevnou půdu pod nohama?
Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem..?
Cítíte, že ve Vaši rodině chybí porozumění?
Řešíte období smutku a ztráty ze smrti blízkého člověka?
Bojujete s nemocí v rodině?

První konzultace je zdarma, stejně tak jako první konzultace v kalendářním roce, za druhou a další se platí 400 Kč za hodinu. Osobní konzultaci je nutné předem objednat na emailu:

Psychoterapeut Bc.Jana Petrovičová nabízí poradenství a krizovou intervenci: jana.petrovicova@centrum.cz.

Mgr. Martina Kykalová, manželská a rodinná poradkyně, členka AMRP, akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s 15 letou praxí v rodinné mediaci: mailto:martina.kykalova@email.cz.