Poradny

Logopedická poradna

Poradna přijímá děti od čtyř do sedmi let s různěčetnou dyslálií (patlavostí). Cílem poradenské činnosti je vyvození a upevnění správné výslovnosti hlásek, rozvíjení motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby a mluvního projevu. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Pro návštěvu poradny není třeba žádné doporučení.

Průběh hodiny: do logopedické poradny přicházejí děti v doprovodu rodičů. Rodiče celý průběh činnosti sledují, aby mohli s dětmi doma techniky správně procvičovat. Samotná práce s dítětem trvá 45 min., 15 min. je třeba pro zápis toho, co se dítětem dělalo a na přípravu jeho příští návštěvy. Děti jsou objednávány k návštěvě jednou za měsíc.

K nápravě obtíží používá poradkyně podle potřeby různé metody jako např. rozhovor, vizualizaci, práci s obrázky, manipulaci s předměty, motorická cvičení, grafomotorická cvičení, jazykové hry, dramatizaci, multisenzoriální přístup, práci s počítačem a další.

V případě, že by se u dítěte jednalo o závažnější poruchu řeči např. porucha plynulosti řeči (breptavost, koktavost) nebo by se výslovnost některé hlásky dlouhodobě nedařila odstranit, je rodičům doporučena návštěva klinického logopeda.

Vedoucí poradny:  Mgr. Jitka Novotná, absolventka oborů speciální pedagogika a učitelství 1. stupně na Karlově univerzitě v Praze. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ logopedické v Berouně.  

Objednání: do poradny je třeba se předem objednat na emailu jitka.novotna@hotmail.com 

Cena služby: první hodina v kalendářním roce je zdarma. Za další lekce platí klient 300 Kč za hodinu.

Pedagogická poradna

Zvažujete odklad školní docházky? Nevíte, co vaše dítě v 1. třídě čeká a chcete, aby bylo na vstup do školy dobře připravené? Nebo se vašemu dítěti v učení příliš nedaří? Pak neváhejte a kontaktujte nás.

V pedagogické poradně nabízíme komplexní vzdělávací péči dětem/žákům, jejich rodičům a pedagogům. Poradkyně se zabývá individuálním vedením předškolních dětí, pomáhá dětem při rozvoji v oblastech: 

hrubá a jemná motorika 

grafomotorika

zrakové a sluchové vnímání

předmatematické představy

řeč a komunikace

orientace v prostoru, vpravo/vlevo, orientace v čase

Jedná se o oblasti, které se promítají do učení po celou dobu povinné školní docházky a pokud nejsou dobře zvládnuté, často žáky v učení velmi sužují. Zároveň rozvoj výše uvedených oblastí přispívá k prevenci vzniku specifických poruch učení. 

Školním dětem pomáhá naše poradkyně s obtížemi v učení, se specifickými poruchami učení a chování, oslabenou pozorností, nižším nadáním apod.

Poradna je otevřena každé úterý a pátek v podkroví Komunitního centra. Je taktéž možné se smluvit na jiný termín nebo využít e-mailových konzultací. První návštěva je zdarma, další návštěva stojí 200 Kč (45 minut).

Schůzka se objednává u speciální pedagožky  Mgr. Petry Pšeničkové na emailu: psenickova.petra@centrum.cz

Rodinná poradna

Poradna se zaměřuje především na oblast rodinného a partnerského poradenství, komunikace a konflikt v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je pomoci rodičům a dětem rychle zvládnout aktuální problém, poradit, jak správně v dané situaci postupovat, popřípadě vyhledat další odbornou pomoc (psychologickou, lékařskou, právní). Pokud si nejste jisti, zda by ve Vaší situaci pomohla konzultace třetí osoby, neváhejte a kontaktujte nás na níže uvedeném emailu.  
Poradnu vede akreditovaná mediátorka Asociace mediátorů s praxí v rodinné mediaci (partnerské neshody, rozvodová problematika, péče o dítě, majetkové spory, apod.)

Nevíte, co Vás čeká?

Mediace je možnost mimosoudního řešení konfliktů. Setkávají se při ní obě sporné strany a v přítomnosti mediátora společně hledají řešení vyhovující oběma účastníkům sporu. Mediátor zde plní úlohu profesionálního prostředníka, který stranám vhodnými otázkami a směřováním celého procesu pomáhá najít řešení, která vycházejí z jejich potřeb. Jeho cílem je vytvořit prostor, ve kterém strany v bezpečném prostředí mohou vzájemně naslouchat svým postojům. Pomáhá jim lépe porozumět jejich konfliktu i motivům, které je v něm provázejí. Zkušený mediátor otevírá stranám prostor pro možnou dohodu a pomáhá jim vidět nová řešení, která nebyly schopny vidět pro své dosavadní vypětí způsobené konfliktem. Výslednou dohodu tak nenavrhuje mediátor, ale jsou to právě strany, které ji samy vytvářejí a za jejímž pozdějším plněním si také stojí. Mediace je zcela dobrovolná, lze z ní kdykoliv odstoupit či ji přerušit. Svou přítomností se strany k ničemu nezavazují.

Váháte-li zda je pro Vás konzultace vhodná, zkuste si zodpovědět na následující otázky

 • Je pro Vás důležité, aby byl Váš spor řešen v soukromí nebo dáváte přednost řešení u soudu?
 • Chcete, aby i po skončení sporu fungovali Vaše vzájemné vztahy s druhou stranou?
 • Může být překážkou vyřešení sporu nedorozumění, popř. přerušení komunikace?
 • Považujete za přijatelné setkat se společně s druhou stranou tváří v tvář a za přítomnosti mediátora hledat přijatelná řešení?
 • Je i druhá strana sporu ochotná zúčastnit se mediace?
 • Jste připravený akceptovat řešení, která reflektují Vaše potřeby, ale neznamenají “vítězství” za každou cenu?

Poradnu můžete navštívit v pondělí, po předchozím objednání. Vede Mgr. Martina Kykalová.

Konzultaci je nutné předem objednat na emailu: martina.kykalova@email.cz   První konzultace je zdarma.

Právní poradna

Se zkušenou právničkou se můžete poradit o všem, co se týká pracovního práva (např. nástup zpět do zaměstnání po ukončení RD), rodinného práva (problematika rozvodů, svěření dětí do péče…), finančního práva (oddlužování, exekuce…), dědického práva a zodpoví vám otázky, které se týkají kupních smluv.

Právnička Mgr. Lucie Svobodová je Vám k dispozici každé pondělí od 10.00 do 11.00 hodin, popřípadě i v jiném termínu po předchozím objednání na emailu luci-s@email.cz

První návštěva je zdarma, další návštěva stojí 250 Kč.

Poradna pro prarodiče, rodiče a děti

Poradna se zaměřuje především na individuální poradenství. Týká se vztahů v rodině, zátěžových situací, problémy v komunikaci v rodině a výchovu dětí. Cílem těchto konzultací je poskytnout bezpečné místo, kde můžete:

 • Svoje těžkosti bezpečně s diskrétně sdílet
 • Podívat se na svůj problém z jiného úhlu
 • Problém pojmenovat
 • V problematické situaci se zorientovat
 • Hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet
 • Popřípadě dostat kontakt na další odbornou pomoc ( psychiatr, právník,psycholog, sociální pracovník, speciální pedagog…)

Poradenství je určeno rodinám, partnerům i jednotlivcům.
Ocitla se Vaše rodina v obtížné situaci?
Řešíte nenadálou krizovou událost?
Prožíváte náročné období?
Potřebujete podporu a bezpečný prostor pro hledání, jak se k celé věci postavit?
Jste dlouhodobě v zátěži, vyčerpání a nevíte, jak dál?
Ztrácíte pevnou půdu pod nohama?
Nerozumíte si se svým dítětem, partnerem, snachou, tchýní, zetěm, tchánem..?
Cítíte, že ve Vaši rodině chybí porozumění?
Řešíte období smutku a ztráty ze smrti blízkého člověka?
Bojujete s nemocí v rodině?

Psychoterapeut Bc.Jana Petrovičová nabízí poradenství a krizovou intervenci ve čtvrtek od 16.00 do 19.00 hodin.

První konzultace je zdarma, stejně tak jako první konzultace v kalendářním roce, za druhou a další se platí 300 za hodinu. Osobní konzultaci je nutné předem objednat na emailu: jana.petrovicova@centrum.cz